Krakowski Archipelag Kultury ma być okazją do spotkania się środowiska edukatorów i animatorów kultury. Zależy nam, by uczestnicy programu mieli okazję do wymiany doświadczeń, pozyskania inspiracji i nawiązania relacji, które pozwolą później na wspólne realizowanie projektów z zakresu edukacji kulturowe
zapewnia Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.
Krakowski Archipelag Kultury rozpoczną cztery dwudniowe bloki warsztatów, których celem będzie poszerzenie kompetencji edukatorów i animatorów kultury z zakresu edukacji kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości. Po zakończeniu cyklu szkoleń, uczestnicy projektu zrealizują wspólnie przygotowywaną w ramach „Sieciownika” inicjatywę, a także będą mogli zgłosić propozycje wydarzeń z zakresu edukacji kulturowej do konkursu grantowego. Całość programu zwieńczy konferencja, w czasie której zaprezentowane zostaną główne wnioski z ewaluacji II edycji programu.

Cykl warsztatów i spotkań

Warsztatowa część programu rozpocznie się 18-19 lutego (piątek, sobota) 2022 r. inauguracyjnym spotkaniem uczestników Programu Edukacji Kulturowej – Krakowski Archipelag Kultury z przedstawicielami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenia INTERKULTURALNI.PL, współpracujących przy realizacji Programu Otwarty Kraków. Następnie przedstawiciele organizacji Internationaler Bund  Polska zaprezentują działania prowadzone przez Centrum Wielokulturowe w Krakowie. Odbędzie się również szkolenie pt. „KAK: Co i jak?”, które przybliży uczestnikom II edycji programu najważniejsze kwestie organizacyjne, zasady przeprowadzenia Konkursu Projektów oraz wspólnej inicjatywy.

Kolejne szkolenia odbywać się będą w weekend 24 i 25 marca (czwartek, piątek) 2022 r., a ich hasłem przewodnim będzie „Wielokulturowość czy różnorodność kulturowa w Krakowie. Historia i współczesność”. Kwietniowe warsztaty zaplanowane zostały na 22 i 23 kwietnia (piątek, sobota) 2022 r. Podczas tego bloku szkoleń zgłębiona zostanie tematyka integracji społeczności oraz wymiany kulturowej. Warsztaty poświęcone korzyściom płynącym z poznawania kultur odbędą się 13 i 14 maja (piątek, sobota) 2022 r. W czasie warsztatów uczestnicy spotkają się z przedstawicielami innych narodowości, między innymi Ukraińcami, Romami, Białorusinami i Grekami. Cykl szkoleń zakończą warsztaty wskazane przez uczestników i spotkanie konsultacyjne przed zakończeniem naboru wniosków do konkursu grantowego. Podczas wszystkich bloków prowadzone będą również prace Sieciownika, nieformalnego miejsca spotkań i dyskusji dla animatorów kultury i edukatorów. Sieciownik ma być okazją do wymiany doświadczeń, integracji środowiska, a także miejscem opracowywania koncepcji wspólnej inicjatywy, podziału zadań i ustalenia etapów jej realizacji.

Konkurs grantowy i promocja różnorodności kulturowej

Rezultatem spotkań „Sieciownika” będzie wspólna inicjatywa promująca wielokulturowość Krakowa, która zostanie przeprowadzona przez uczestników projektu  25 czerwca 2022 r. na Bulwarze Wołyńskim lub Plantach im. Floriana Nowackiego. Od 4 do 17 maja uczestnicy projektu będą mogli zgłosić swoje inicjatywy do konkursu grantowego, wyłaniającego najciekawsze propozycje dotyczące edukacji kulturowej. Najlepsze koncepcje uzyskają środki na realizacje, a także wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony Centrum Kultury Podgórza.

Ewaluacja programu i konferencja podsumowująca

Przeprowadzenia ewaluacji II edycji Krakowskiego Archipelagu Kultury podjęli się na zlecenie Centrum Kultury Podgórza członkowie Instytutu Badań Organizacji Kultury – Olga Kosińska, dr Jarosław Klaś, Agnieszka Szostak, dr Agnieszka Konior oraz dr Anna Pluszyńska. Wstępne wyniki analizy realizacji programu przedstawione zostaną na konferencji podsumowującej, która została zaplanowana na listopad. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również efekty współpracy przy wspólnej inicjatywie oraz działania zrealizowane przez laureatów konkursu grantowego.

Szczegółowe informacje na temat Krakowskiego Archipelagu Kultury (harmonogramu, zasad uczestnictwa – w tym naboru konkursowych wniosków o dofinansowanie projektów) dostępne są na stronie.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.